Alternativ 2

Som Alternativ 1. Dessutom kompletterar Flexibility med en befattningsprofilanalys. Analysen består av en enkät där den anställde fyller i vilka personliga egenskaper denne anser vara viktiga att besitta i sin nuvarande befattning. Befattningsprofilanalysen gås först igenom individuellt med personen som fyllt i analysen och senare med chefen. Denna jämförs med personens profilanalys och framkomna avvikelser synliggörs och diskussionsunderlag gällande hur dessa kan påverka nuvarande arbetssituation och även kommande krav på befattningen skapas. Chefen kan med fördel fylla i en egen befattningsprofil för att se hur den eventuellt avviker med den som medarbetaren fyllt i. Hänsyn tas till befattning och inte till person. Beräknad tid för ifyllnad av befattningsanalysen är ca 20 minuter (per befattning) och ca 20 minuter för återkoppling (likaså per befattning).