Alternativ 1

Samtliga gruppmedlemmar fyller i vars en enkät om vilka egenskaper man anser gruppen bör ha för att klara av den befintliga handlingsplanen/arbetsbeskrivningen. Finns ingen skriftlig sådan skall man utgå från de muntliga krav/förväntningar som företaget har på gruppen/avdelningen. Efter gruppenkäten är ifylld kommer varje medarbetare att göra en personlighetsanalys som bl.a. beskriver personens motivationsfaktorer och hur hon/han kan komma att agera i en pressad situation. Återkopplingen sker först individuellt men kommer även göras till chefen. Vissa uppgifter kring resultatet kan om så önskas hållas konfidentiella. Utvalda delar av analysen kommer att visas för gruppen. Gruppen avgör själva om man vill visa resultatet av personlighetsanalysen. Syftet med personprofilanalysen är att ge en ökad självinsikt då både de positiva och de utvecklingsbara sidorna framkommer. Vid presentationen är hela gruppen samlad och genomgång av hur respektive person fyllt i gruppenkäten sker. Detta visar hur gruppen uppfattat den befintliga handlingsplan/arbetsbeskrivning som ligger till grund för arbetet. När den gemensamma grupprofilen har tagits fram undersöks hur gruppmedlemmarnas personprofil förhåller sig till gruppens gemensamma kravprofil. Vilka egenskaper finns i dag och vilka förutsättningar har man för morgondagen? Tidsåtgång för personprofilanalysen är ca 15 minuter för ifyllnad och ca 45 minuter för återkoppling (inklusive egna utvalda frågor). Tidsåtgång för grupprofilanalysen är ca 20 minuter för ifyllnad. Återkoppling för gruppen tar omkring tre timmar.